องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายปกครอง
หน่วยงานในพื้นที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
สถิติรายได้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานกองการศึกษา
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
สถิติรายได้
 

 

ข้อมูลสถิติรายรับ-รายจ่ายของ อบต.สบแม่ข่า

โปรดคลิกดูรายละเอียดที่ ดาวน์โหลดเอกสาร

****************************************
งบรับ-จ่าย ตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2549 29_1_income_expense.pdf (88 KB.)
29_11_ข้อบัญญัติตำบล.doc (20 KB.)
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2561 29_659_October 2561.pdf (2.17 MB.)
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 29_661_November 2561.pdf (2.17 MB.)
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2561 29_664_December 2561.pdf (2.17 MB.)
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มกราคม 2562 29_666_January 2562.pdf (1.99 MB.)
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 29_668_finance 1.pdf (2.08 MB.)
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 29_670_February 2562.pdf (2.13 MB.)
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2562 29_672_March 2562.pdf (2.15 MB.)
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน เมษายน 2562 29_674_April 2562.pdf (2.22 MB.)
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 29_676_finance 2.pdf (2.09 MB.)
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2562 29_678_May 2562.pdf (2.21 MB.)
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2562 29_680_June 2562.pdf (2.20 MB.)
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2562 29_682_July 2562.pdf (2.08 MB.)
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 29_684_finance 3.pdf (2.10 MB.)
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2562 29_686_August 2562.pdf (1.95 MB.)
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน กันยายน 2562 29_688_September 2562.pdf (2.10 MB.)


 
 
Copyright 2007-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550