องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายปกครอง
หน่วยงานในพื้นที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
สถิติรายได้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนกองการศึกษา
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
 1.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 45_166_1901.pdf (127 KB.)
2.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด. 45_167_1902.pdf (146 KB.)
3.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 45_168_1903.pdf (149 KB.)
4.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 45_169_1904.pdf (146 KB.)
5.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 45_170_1905.pdf (159 KB.)
6.การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 45_171_1906.pdf (131 KB.)
7.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด. 45_172_1907.pdf (153 KB.)
8.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 45_173_1908.pdf (150 KB.)
9.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 45_174_1909.pdf (148 KB.)
10.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 45_175_1910.pdf (163 KB.)
11.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 45_176_1911.pdf (162 KB.)
12.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 45_177_1912.pdf (159 KB.)
13.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 45_178_1913.pdf (154 KB.)
14.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ 45_179_1914.pdf (159 KB.)
15.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป 45_180_1915.pdf (154 KB.)
16.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล. 45_181_1916.pdf (155 KB.)
17.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 45_182_1917.pdf (126 KB.)
18.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 45_183_1918.pdf (135 KB.)
19.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 45_184_1919.pdf (142 KB.)
20.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 45_185_1920.pdf (169 KB.)
21.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 45_186_1921.pdf (140 KB.)
22.การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 45_187_1922.pdf (144 KB.)
23.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 45_188_1923.pdf (169 KB.)
24.การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง. 45_189_1924.pdf (126 KB.)
25.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 45_190_1925.pdf (136 KB.)
26.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 45_191_1926.pdf (150 KB.)
27.การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ 45_192_1927.pdf (156 KB.)
28.การจดทะเบียนพาณิชย์ %28ตั้งใหม่%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 45_193_1928.pdf (148 KB.)
29.การจดทะเบียนพาณิชย์ %28ตั้งใหม่%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน %28ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด%29 บริษัทจำกัด และบริษัท 45_194_1929.pdf (154 KB.)
30.การจดทะเบียนพาณิชย์ %28ตั้งใหม่%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า. 45_195_1930.pdf (152 KB.)
31.การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา. 45_196_1931.pdf (141 KB.)
32.การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน %28ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด%29 45_197_1932.pdf (153 KB.)
33.การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 45_198_1933.pdf (145 KB.)
34.การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เลิกประกอบพาณิชยกิจ%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา. 45_199_1934.pdf (142 KB.)
35.การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เลิกประกอบพาณิชยกิจ%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน %28ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด%29 บริษัทจำกัด 45_200_1935.pdf (140 KB.)
36.การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เลิกประกอบพาณิชยกิจ%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 45_201_1936.pdf (140 KB.)
37.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 45_202_1937.pdf (169 KB.)
38.การแจ้งขุดดิน 45_203_1938.pdf (138 KB.)
39.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 45_204_1939.pdf (145 KB.)
40.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 45_205_1940.pdf (173 KB.)
41.การแจ้งถมดิน 45_206_1941.pdf (137 KB.)
42.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 45_208_1942.pdf (145 KB.)
43.การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 45_209_1943.pdf (168 KB.)
44.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 45_210_1944.pdf (140 KB.)
45.การรับชำระภาษีป้าย 45_211_1945.pdf (138 KB.)
46.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน. 45_212_1946.pdf (134 KB.)
47.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 45_213_1947.pdf (132 KB.)
48.การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 45_214_1948.pdf (141 KB.)
49.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน %28ระยะที่ 1 %3A ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต%29 (1) 45_215_1949.pdf (160 KB.)
50.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน %28ระยะที่ 1 %3A ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต%29 45_216_1950.pdf (160 KB.)


 
 
Copyright 2007-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550