องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายปกครอง
หน่วยงานในพื้นที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
สถิติรายได้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนกองการศึกษา
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
 แผนภูมิขั้นตอนกองคลัง 47_257_0101101.pdf (417 KB.)
แผนภูมิขั้นตอนกองช่าง 47_267_0101102.pdf (420 KB.)
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงขอจัดตั้งตลาด 47_268_0101103.pdf (152 KB.)
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 47_269_0101104.pdf (44 KB.)
แผนภูมิขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ 47_270_0101105.pdf (150 KB.)
แผนภูมิขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในทางสาธารณะ 47_271_0101106.pdf (147 KB.)
แผนภูมิขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการ 47_272_0101107.pdf (157 KB.)
แผนภูมิขั้นตอนการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 47_273_0101108.pdf (109 KB.)
แผนภูมิขั้นตอนการสนับสนุนไฟกิ่งสาธารณะ 47_274_0101109.pdf (102 KB.)
แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการด้านสาธารณภัย 47_275_0101110.pdf (125 KB.)
ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุขริตของเจ้าหน้าที่ 47_611_001.pdf (3.00 MB.)


 
 
Copyright 2007-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550