:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006

ชื่อ: ประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2566)

15 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้จัดประชุมประชาคมตำบลสบแม่ข่า เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยมี
1. นายเดช กันทะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อบต.สบแม่ข่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จำนวน 4 คน
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า หัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการกองช่าง กองคลัง กองการศึกษา และข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบลสบแม่ข่า จำนวน 12 คน
3. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 , 3 , 4 และ 5  (ทุกหมู่บ้าน)
4. คณะกรรมการสนับสนุนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 9 คน
5. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 15คน     
6. ประชาชน (รายชื่อตามสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลสบแม่ข่า) จำนวน 25 คน
7. ประชาชนตำบลสบแม่ข่า จำนวน 10 คน
 
ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า และเพื่อให้ประชาชน ร่วมกันคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมกันปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้นำมติในที่ประชุมประชาคมตำบลสบแม่ข่า มาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า และใช้เป็นกรอบ แนวทาง ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายต่อไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร