:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006

 

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข่า
          องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านเกาะ ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ยกฐานะจากสภาตำบลสบแม่ข่าขึ้นมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่ามีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

ประวัติความเป็นมาตำบลสบแม่ข่า
          ตำบลสบแม่ข่า เป็นตำบลหนึ่งใน 11 ตำบลของอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ คำว่าสบแม่ข่า”  มาจากการที่น้ำแม่ข่าไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ำปิง จึงกลายเป็นตำบลสบแม่ข่า