องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายปกครอง
หน่วยงานในพื้นที่
แผนยุทธศาสตร์ และพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
สถิติรายได้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น <10/08/63>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า 429_759_2.jpg (509 KB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่อง การรับสมัคอาสาบริบาลท้องถิ่น <03/08/63>

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2563 ในวันเวลาราชการ สามารถติดต่อด้วยตนเอง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 053-368405ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า 428_757_ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น.pdf (107 KB.)
ใบสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 428_758_ใบสมัคร.pdf (171 KB.)การประชุมหารือการดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 <18/06/63>

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้จัดประชุมเพื่อหารือการดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าจะดำเนินการอุดหนุนเงินให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลสบแม่ข่า จำนวน 5 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาทประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่3/2563 และเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2563) <29/05/63>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า 416_718_001.pdf (939 KB.)แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ <17/05/63>
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน 415_716_แบบขอรับความช่วยเหลือประชาชน.pdf (173 KB.)
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  


 
 
Copyright 2007-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550