องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายปกครอง
หน่วยงานในพื้นที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
สถิติรายได้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนกองการศึกษา
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า <21/09/64>

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และขอให้ผู้ผ่านการประเมินเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า 557_942_Binder1.pdf (1.81 MB.)ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง <20/09/64>

รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 556_940_001.pdf (2.95 MB.)ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สนใจและคาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้ง <17/09/64>

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจและผู้ที่คาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ในวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 -16.00 น. ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า และยังสามารถรับฟังและรับชมทางไลฟ์สดช่องทางเฟสบุ๊ค ได้ที่เพจ "สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่" (เนื่องจากอาจจะมีบางท่านที่ยังไม่อยากเปิดตัวสามารถเตรียมความพร้อมได้) โดยทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นผู้ดำเนินการชี้แจงขอขอบคุณ อบจ.เชียงใหม่ นำโดย ท่าน สจ.รุ่งโรจน์ โรจน์ธนวิภัช และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า พร้อมคณะผู้บริหาร ที่ได้นำเครื่องเป่ามาช่วยเป่าล้างทำความสะอาดท่อน้ำประปาหมู่บ้าน ณ บ้านเกาะ หมู่ที่ 3 <08/09/64>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ <31/08/64>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า 553_938_003.pdf (1.89 MB.)
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  


 
 
Copyright 2007-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550