องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) <02/12/62>
ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 397_702_010.pdf (911 KB.)แจ้งเจ้าของทรัพย์สินในพื้นที่ตำบลสบแม่ข่าตรวจสอบความถูกต้องของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง <29/11/62>

เพื่อสิทธิ์ประโยชน์ของท่านผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าทุกท่าน โปรดตรวจสอบ รายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด ที่ท่านเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ว่าถูกต้องตรงตามรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ทำการแจ้งไป หรือไม่
หากข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงตามแบบรายการฯ ขอให้ท่านดำเนินการ แจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการแก้ไข โดยนำเอกสารที่แสดงได้ว่ามีการแก้ไข ให้ถูกต้อง มายัง งานจัดเก็บรายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้ตามวันเวลา ราชการ ภ า ย ใ น 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และ สามารถคำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือนธันวาคม 2562 นะคะ

ติดปัญหา มีข้อสงสัย โทรศัพท์มาขอทราบรายละเอียดได้ค่ะ
053-368405 หรือ 053-368006ตารางจัดเก็บขยะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า <08/11/62>

แจ้งประชาสัมพันธ์ตารางจัดเก็บขยะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ 2563อัตราภาษีที่จัดเก็บตามมาตรา 94 <06/11/62>

ในสองปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ จัดเก็บแต่ละประเภท ตามบทเฉพาะกาลทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง <05/11/62>

ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1) ทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

2) ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์

3) ทรัพย์สินของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ หรือในกิจการสาธารณะ โดยมิได้ใช้หาผลประโยชน์

4) ทรัพย์สินที่เป็นที่ทำการขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษขององค์การสหประชาชาติ หรือองค์การระหว่างประเทศอื่น ที่ประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นภาษีตามสนธิสัญญาหรือความตกลง

5) ทรัพย์สินที่เป็นที่ทำการสถานทูตหรือสถานกงสุลของต่างประเทศตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน

6) ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย

7) ทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติไม่ว่าของศาสนาใด เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์

8) ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน

9) ทรัพย์สินที่เป็นของมูลนิธิหรือองค์การที่ประกอบกิจการสาธารณะ ทั้งนี้ เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์

10) ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือทรัพย์สินของเอกชนที่ได้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยเจ้าของทรัพย์สินนั้นมิได้ใช้ หรือหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น

11) ทรัพย์ส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด และที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

12) ทรัพย์สินตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  


 
 
Copyright 2007-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550