องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน อบต.สบแม่ข่่่า สังกัดกองการศึกษา <14/09/61>
337_550_3.pdf (49 KB.)ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน อบต.สบแม่ข่า สังกัดสำนักปลัด <14/09/61>
334_547_1.pdf (47 KB.)รายงานการกำกับติตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6เดือน <13/09/61>
338_552_1.pdf (49 KB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 <12/09/61>
1.รายละเอียดคำแถลงงบประมาณ 309_446_1.pdf (66 KB.)
2. คำแถลง (รายละเอียดประมาณการรายรับ) 309_447_2.pdf (148 KB.)
3. คำแถลง (รายละเอียดประมาณการรายจ่าย) 309_448_3.pdf (52 KB.)
4.รายละเอียดบันทึกหลักการเหตุผล(แบ่งตามด้าน) 309_449_4.pdf (130 KB.)
5.รายละอียดบันทึกหลักการเหตุผล(แบ่งตามแผน) 309_450_5.pdf (238 KB.)
6.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 309_451_6.pdf (228 KB.)
7. รายงานประมาณการรายรับ 309_452_7.pdf (205 KB.)
8.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 309_453_8.pdf (121 KB.)
9. รายงานประมาณการรายจ่าย 309_454_9.pdf (977 KB.)
10.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 309_455_10.pdf (1.07 MB.)
11.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 309_456_11.pdf (353 KB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 <25/07/61>
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 302_443_111.pdf (525 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  


 
 
Copyright 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550