:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006
กองการศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ เดชปันคำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวเพลินพิศ เที่ยงมั่น
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวแสงเดือน อินต๊ะรักษา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางรัชนี คำยามา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจุฑามาศ อินทมาตร์
พนักงานจ้างทั่วไป
ว่าง
ครู